• Deklaracja dostępności

    Dokumenty do pobrania:

    ► PROCEDURA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

     WNIOSEK


    Szkoła Podstawowa nr 123 im. Gen. Józefa Bema w Krakowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp123krakow.edupage.org zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Szkoła Podstawowa nr 123 im. Gen. Józefa Bema w Krakowie .

    ► Data publikacji strony internetowej:  1.02.2020 r.

    ► Data ostatniej istotnej aktualizacji:   22.03.2024 r.

     

    Status pod względem zgodności z ustawą 

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    ► Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dnia:  

     

    Skróty klawiaturowe 

    Na niniejszej stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Szkoła Podstawowa nr 123
    im.Gen. Józefa Bema
    ul. Okólna 16 , 30-684 Kraków

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Boruta, sp123boruta@gmail.com .  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+12) 658-06-08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     

    Informacje na temat procedury

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna

    ► Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
    Wejście do budynku szkoły  jest  wykonane z kilku stopni schodowych. Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

    ► Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
    W budynku  szkoły korytarze,  schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
    W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 

    ► Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
    W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

    ► Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
    Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

    ► Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    ► Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
    Na terenie szkoły  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.