Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie ul. Okólna 16, 30-684. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: inspektor1@mjo.krakow.pl.

Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy.

Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa.

Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwy kontakt.